Privacy

Bedankt voor uw bezoek aan de GOGOBEST-website. Lees ons privacybeleid en onze copyrightverklaring hieronder om een optimale ervaring te bieden.

Overeenkomst

Door onze website te bezoeken, gaat u akkoord met de voorwaarden van onze copyrightverklaring en ons privacybeleid. Als u niet akkoord gaat met de hierin vermelde voorwaarden, dient u de GOGOBEST-website niet te gebruiken.

copyright melding

©auteursrecht 2020-29 GOGOBEST. Alle rechten voorbehouden. Deze copyrightmelding is van toepassing op de volledige inhoud van deze website. Alle inhoud op deze website is het exclusieve eigendom van GOGOBEST en wordt beschermd door ons en internationale auteursrechtwetten. GOGOBEST behoudt zich alle rechten voor op de inhoud hierin. De inhoud van deze website of enige internetsite die eigendom is van, wordt geëxploiteerd door, gelicentieerd of gecontroleerd wordt door GOGOBEST, mag alleen worden bekeken of gedownload voor persoonlijk, niet-commercieel gebruik door de gebruiker. Zelfs voor persoonlijke downloads mag u de materialen niet wijzigen of gebruiken op een manier die een associatie met een van onze producten, diensten of merken suggereert. De inhoud hierin, inclusief handelsmerken, dienstmerken, geschreven tekst, html of andere code, afbeeldingen, animaties, digitale foto's of andere inhoud die toegankelijk is op deze site, mag niet worden gereproduceerd, gekopieerd, gedistribueerd, gepost of op een andere manier gebruikt zonder de uitdrukkelijke schriftelijke toestemming van GOGOBEST. Het gebruik van GOGOBEST-materiaal op een andere website of computeromgeving is verboden. U mag alleen naar materiaal op onze website linken met onze voorafgaande schriftelijke toestemming.

Inhoud

De materialen op deze website worden geleverd "zoals ze zijn" en zonder enige vorm van garantie, expliciet of impliciet. Voor zover toegestaan volgens de toepasselijke wetgeving wijzen wij alle garanties af, expliciet of impliciet, inclusief, maar niet beperkt tot, impliciete garanties van verkoopbaarheid, geschiktheid voor een bepaald doel en niet-inbreuk. We garanderen niet dat de functies in het materiaal ononderbroken of foutloos zullen zijn, dat defecten zullen worden gecorrigeerd, of dat een GOGOBEST-site of de servers die dergelijk materiaal beschikbaar stellen, vrij zijn van virussen of andere schadelijke componenten. U neemt de volledige kosten van al het noodzakelijke onderhoud, reparatie of correctie voor uw rekening. Toepasselijk recht staat mogelijk de uitsluiting van impliciete garanties niet toe, dus de bovenstaande uitsluiting is mogelijk niet op u van toepassing. In geen geval, inclusief maar niet beperkt tot nalatigheid, zijn wij aansprakelijk voor enige directe, indirecte, incidentele, speciale of gevolgschade die voortvloeit uit het gebruik van, of het onvermogen om de GOGOBEST-website of materialen of functies te gebruiken op een dergelijke site, zelfs als we op de hoogte zijn gebracht van de mogelijkheid van dergelijke schade. Het is mogelijk dat de toepasselijke wetgeving de beperking of uitsluiting van aansprakelijkheid of incidentele schade of gevolgschade niet toestaat, zodat de bovenstaande beperking of uitsluiting mogelijk niet op u van toepassing is. In geen geval zal onze totale aansprakelijkheid jegens u voor alle schade, verliezen en rechtsvorderingen hetzij in contract, onrechtmatige daad (inclusief, maar niet beperkt tot nalatigheid), of anderszins hoger zijn dan het door u betaalde bedrag, indien van toepassing, of $ 100 ( wat het minst is) voor toegang tot of deelname aan activiteiten met betrekking tot de GOGOBEST-website.

Artikelen die door andere auteurs op deze website kunnen worden gepubliceerd, zijn eveneens onderworpen aan de voorgaande beperkingen. De acties en ideeën die in deze artikelen worden gepresenteerd, vertegenwoordigen niet noodzakelijkerwijs de meningen of aanbevelingen van GOGOBEST. Gogobest garandeert niet de juistheid van de informatie in deze artikelen. GOGOBEST is niet verantwoordelijk voor eventuele fouten of weglatingen of voor de resultaten die zijn verkregen door het gebruik van informatie in deze artikelen, noch zal GOGOBEST aansprakelijk of verantwoordelijk zijn jegens enige persoon of entiteit voor enig verlies of schade veroorzaakt, of vermoedelijk veroorzaakt, rechtstreeks of indirect door de informatie of ideeën waarnaar op deze site wordt verwezen of die worden gesuggereerd.

Privacybeleid

Bij GOGOBEST respecteren we uw privacy en zullen we redelijke maatregelen nemen om de bescherming van uw privacy te waarborgen. Helaas kan geen enkele datatransmissie via internet of een draadloos netwerk gegarandeerd 100% veilig zijn. Als gevolg hiervan kunnen we, hoewel we ernaar streven uw persoonlijke informatie te beschermen, de veiligheid van de informatie die u verzendt niet garanderen of garanderen, en doet u dit op eigen risico. Zodra we uw verzending hebben ontvangen, doen we ons best om de veiligheid ervan op onze systemen te waarborgen. U kunt netwerkmisbruik en elk risico op beveiligingsschendingen aan ons melden door een e-mail te sturen via onze contactpagina. Deze website kan links naar andere sites bevatten. Houd er rekening mee dat wij niet verantwoordelijk zijn en ook niet kunnen zijn voor het privacybeleid van dergelijke andere sites en dat dit privacybeleid uitsluitend van toepassing is op de informatie die we via deze website verzamelen. We raden u aan ervoor te zorgen dat u de privacyverklaringen leest van alle bestemmingssites die u bezoekt.

Informatie verzameld

GOGOBEST zal vrijwillig informatie van u verzamelen tijdens het normale gebruik van de website. Naast informatie die u invoert in formulieren op de website, wordt andere informatie verzameld volgens normale webpraktijken om uw browse-ervaring te optimaliseren. De verzamelde informatie omvat anonieme en door de gebruiker identificeerbare gegevens. Gebruikersidentificeerbare gegevens omvatten gegevens die de gebruiker invoert in formulieren op de website, of ingevoerd op gelieerde websites, die naar onze website linken. Dit kunnen ook cookies of andere webtechnologieën zijn, waarmee de computer van de gebruiker kan communiceren met onze webservers om de continuïteit van de webpaginastroom en de aanpassing van de inhoud aan de gebruiker te verzekeren. Anonieme gegevens kunnen bestaan uit logboeken van websites, verwijzingsinformatie, gegevens uit cookies of andere middelen.

Uw browsersoftware maakt gebruik van een functie die bekend staat als "cookies". Cookies vertellen ons niets over u persoonlijk, tenzij u ons specifiek aanvullende informatie geeft. Indien ingeschakeld via uw browser, kunnen cookies kleine hoeveelheden gegevens op uw computer opslaan over uw bezoek aan een van de GOGOBEST-websites. Alle persoonlijke informatie die u vrijwillig verstrekt, wordt beheerd door GOGOBEST en zal niet worden verkocht aan of gedeeld met andere partijen die niet zijn aangesloten bij GOGOBEST. GOGOBEST behoudt zich het recht voor om de persoonlijke informatie die u verstrekt te gebruiken om ons in staat te stellen te reageren op uw berichten en/of verzoeken, om onze website-ontwerpers te voorzien van nuttige informatie voor het ontwikkelen van nieuwe functies en diensten, om uw surfervaring op het web af te stemmen op uw voorkeuren. Uw persoonlijke gegevens zullen zonder uw uitdrukkelijke toestemming niet worden verkocht aan of gedeeld met derden die niet verbonden zijn met GOGOBEST. Wanneer u uw persoonlijke informatie verstrekt, krijgt u de optie om "opt-in" te geven, wat actie van uw kant vereist om toestemming te geven. Uw informatie kan aan derden worden verstrekt als u "opt-in" geeft, waardoor wij de informatie kunnen delen. Van tijd tot tijd kunnen we klantinformatie gebruiken voor nieuwe, onverwachte toepassingen die niet eerder in onze privacyverklaring zijn vermeld. Als onze informatiepraktijken op een bepaald moment in de toekomst veranderen, zullen we de beleidswijzigingen op onze website plaatsen om u op de hoogte te stellen van deze wijzigingen en u de mogelijkheid te bieden om u af te melden voor dit nieuwe gebruik. Als u zich zorgen maakt over hoe uw informatie wordt gebruikt, moet u onze website regelmatig bezoeken

Vrijgeven van informatie

we verzamelen geen persoonlijk identificeerbare informatie van onze bezoekers, tenzij u een abonnement aanvraagt op een van onze online publicaties. Op dat moment kunnen we uw voor- en achternaam, affiliatie en titel van het bedrijf, adres, telefoon- en faxnummers, e-mailadres en webpagina-URL verzamelen. We delen, verhuren of verkopen geen van deze informatie over u aan derden en gebruiken deze alleen voor het doel waarvoor deze is ingediend. Als u zich wilt afmelden voor een abonnement, de persoonlijke informatie wilt bekijken die we hebben bewaard of andere vragen heeft over ons privacybeleid, neem dan contact met ons op via support@gogobest.com. We sturen onze gebruikers geen "cookies", dit zijn programma's die zijn ontworpen om websitebezoekers te volgen en surfgedrag op het web te volgen. We registreren echter wel IP-adressen voor systeembeheerdoeleinden om de sessie van een bezoeker bij te houden, wat ons een idee geeft van welke delen van onze site u bezoekt. We koppelen geen IP-adressen aan persoonlijk identificeerbare informatie.

E-mail en tekstcommunicatie

GOGOBEST kan van tijd tot tijd e-mail gebruiken om met u te communiceren. Door uw e-mailadres aan GOGOBEST te verstrekken, stemt u in met e-mail als communicatiemedium tussen GOGOBEST en u. Af en toe kan u worden gevraagd om uw e-mailadres te verifiëren om de juistheid van onze database te garanderen.

Sms-marketing en meldingen: door u te abonneren op sms-meldingen gaat u ermee akkoord om terugkerende geautomatiseerde marketingberichten te ontvangen op het opgegeven telefoonnummer. Toestemming is geen aankoopvoorwaarde. Antwoord stoppen om uit te schrijven. Hulp voor hulp. Er kunnen sms- en datatarieven van toepassing zijn. Meer info bekijk privacybeleid en tos.

Opt-out mogelijkheid

u heeft het recht om u af te melden en te verzoeken om uw e-mailadres van onze verzendlijst te verwijderen. Als u ervoor kiest om u af te melden, moet u zich afmelden voor elk e-mailadres dat u aan GOGOBEST hebt verstrekt, anders wordt u mogelijk per ongeluk een e-mail gestuurd naar een van uw e-mailadressen die zich nog niet hebben afgemeld. U kunt zich afmelden door de opt-out-optie te selecteren wanneer u persoonlijke informatie aan GOGOBEST verstrekt, door de opt-out-optie te selecteren in antwoord op e-mails die naar u zijn verzonden, of door ons een e-mail te sturen via onze contactpagina.

Inzendingen bij ons

Als u ons een e-mail stuurt of een artikel, idee of voorstel indient, houd er dan rekening mee dat e-mailcommunicatie niet veilig is. Als u met ons communiceert in verband met een zaak waarvoor wij u nog niet vertegenwoordigen, dient u ons geen vertrouwelijke of gevoelige informatie via e-mail te sturen, omdat uw communicatie niet als bevoorrecht of vertrouwelijk zal worden behandeld. Alle artikelen, feedback, informatie of materialen die aan GOGOBEST zijn voorgelegd ("inzendingen") zullen door GOGOBEST als niet-vertrouwelijk worden beschouwd. Door dergelijke inzendingen aan GOGOBEST te verstrekken, stemt u ermee in dat GOGOBEST kosteloos een niet-exclusief, overdraagbaar, royalty-vrij, wereldwijd recht en licentie heeft om dergelijke inzendingen en ander intellectueel eigendom te kopiëren, bewerken, gebruiken, weergeven, wijzigen en verspreiden. rechten in en op de inzendingen. Het staat GOGOBEST vrij om dergelijke inzendingen en de ideeën die in dergelijke inzendingen vervat zijn, onbeperkt voor welk doel dan ook te gebruiken en te verspreiden. U erkent dat u verantwoordelijk bent voor de inzendingen die u verstrekt en dat u, niet GOGOBEST, de volledige verantwoordelijkheid draagt voor de inzendingen, inclusief hun wettigheid en copyright

Wijzigingen en updates van dit privacybeleid

we behouden ons het recht voor om naar eigen goeddunken delen van deze gebruiksvoorwaarden op elk moment te wijzigen, aan te passen, toe te voegen of te verwijderen. In het geval dat we dit doen, zullen we u op de hoogte stellen van een dergelijke wijziging, wijziging, toevoeging of verwijdering door een prominente kennisgeving van een dergelijke wijziging, wijziging, toevoeging of verwijdering op de GOGOBEST-website te plaatsen. Deze gebruiksvoorwaarden worden beheerst door en geïnterpreteerd in overeenstemming met de wetten van de staat Californië en de wetten van de Verenigde Staten, zonder uitvoering te geven aan principes van wetsconflicten. U stemt ermee in dat elke rechtsvordering of rechtsvordering die voortvloeit uit of verband houdt met deze voorwaarden alleen zal worden ingediend bij de staats- of federale rechtbanken in Los Angeles County, Californië, en u stemt hierbij in met en onderwerpt zich aan de persoonlijke jurisdictie van dergelijke rechtbanken voor de doeleinden van het procederen over een dergelijke actie. Als een bepaling van deze gebruiksvoorwaarden onwettig, nietig of om welke reden dan ook niet-afdwingbaar is, wordt die bepaling geacht scheidbaar te zijn van deze gebruiksvoorwaarden en heeft dit geen invloed op de geldigheid en afdwingbaarheid van de overige bepalingen.